Организација стручног рада

1) Аквизиција
Набавка музејског материјала путем откупа, поклона и теренских истраживања
2) Конзервација и рестаурација
Заштита музејске грађе физичким и хемијским просецима
3) Документаристичка обрада
Документациона обрада музејске грађе и библиотечког и архивског материјала насталог кроз контексте рада на музејској грађи.
4) Трезорирање
Трајно чување музејске и друге пратеће грађе.
5) Јавне активности
– изложбена делатност
– редован рад са публиком
– педагошке активности
– издавачка делатност
– активности односа са јавношћу
– услужне активности
6) Научно-истраживачке активности

Своје активности Народни музеј Ваљево реализује кроз рад две категорије служби:
Стручне службе
– за рад са збиркама и активности стручних и научних истраживачких контекста (одељења за археологију и нумизматику, историју, историју уметности и етнологију)
– за конзервацију
– за документацију
– за јавне музејске комуникације
– Техничке службе
– административне и рачуноводствене
– службе одржавања

Због релативно малог броја запослених (21, у сталном радном односу, у Ваљеву – по систематизацији предвиђено 23, што одговара просеку броја запослених у сродним музејима у Србији), радни задаци се реализују са преношењем и укрштањем обавеза.