Рада Милићевић
Радно место – шеф рачуноводства
Послови које обавља – широк спектар административних послова, као и секретарски послови
Школска спрема – виша економска школа
Оливера Тошић
Радно место – рачунополагач
Послови које обавља – послови рачунополагача и секретарски посови, асистенција шефу рачуноводства.
Школска спрема – виша економска школа

Милорад Тошић
Радно место – домар музеја, положен противпожарним курс
Послови које обавља – противпожарна заштита и широк спектар различитих техничких послова

Ружица Обрадовић
Радно место – спремачица,
Послови које обавља – спремачица, курирка и широк спектар помоћних послова

Сузана Пејић
Радно место – спремачица,
Послови које обавља – спремачица, курирка и широк спектар помоћних послова

Музејско одељење Осечина

Живан Грујичић
Радно место – сарадник у музејско одељењу